facebook

מסכת פנים כנגד חיידקים , וירוסים , או מטרידים נועדה להגן על דרכי הנשימה של המשתמש ובמקרי הצורך גם על העיניים ע"י לכידה של החומרים בטרם יחדרו לחלל הפנימי שיוצרת המסכה כאשר היא מוצמדת לעור הפנים. אחד הגורמים המשפיעים על תפקודה של המסכה ויעילותה הוא דרגת האטימה שיוצרים שולי המסכה במגעם עם עור הפנים. אי אטימה שלמה בנקודת המגע בין שולי המסכה לעור הפנים עלולה לגרום לדליפת מזהמים פנימה לחלל המסכה ולנתיבי הנשימה של המשתמש. אחד המדדים לרמת ההגנה של המסכה לפנים הוא מקדם המיגון או מקדם ההתאמה המבטא את היחס בין ריכוז המזהם באוויר מחוץ למסכה לבין ריכוזו בתוך חלל המסכה, כלומר פי כמה מקטינה הגנת המסכה את רמת החשיפה בהשוואה למצב ללא הגנה. ככל שמקדם ההגנה גבוה יותר רמת החדירה של החומר דרך המסכה נמוכה יותר.

סל הקניות שלי